Home / Departament Druku / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

  1. Postanowienia ogólne

§1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów i świadczenia usług oferowanych przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. zwanej dalej DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. dla Kupującego.

§1.2

Kupującym w rozumieniu niniejszych OWS jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z kontrahentami, które to umowy będą negocjowane indywidualnie.

§1.3

OWS określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. i Kupującego (Stron umowy).

§1.4

OWS wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przed zawarciem Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. na stronie internetowej pod www.departament.druku.pl

§1.5

Umowa zawarta z Kupującym może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWS. W takim przypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy w zakresie tych odmiennych postanowień.

§1.6

W razie sprzeczności między OWS a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.

§1.7

W wypadku wymienionym w §1.6 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o stosowaniu regulaminów i wzorców oraz o zachodzącej pomiędzy nimi sprzecznościach. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania OWS.

§1.8

Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Towarów, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWS, stosuje się postanowienia tej umowy.

  1. Warunki Sprzedaży

§2.1

Wyroby DRUKARNI „Departament Druku” s.c. są produkowane na podstawie indywidualnych zamówień, których realizacja wymaga sporządzenia dokładnej dokumentacji opisowej. Kupujący składa zamówienia w sposób wskazany w niniejszych OWS §2.5 na podstawie Oferty DRUKARNI „Departament Druku” s.c. przesłanej w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.

§2.2

Oferta zawierać będzie co najmniej:

a)    wstępną specyfikację produktów,

b)    cenę netto wyrażoną w PLN,

c)    warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,

d)    orientacyjny termin realizacji dostawy.

§2.3

W okresie związania ofertą Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na produkty objęte ofertą

§2.4

Zamówienie Kupującego powinno zawierać:

-   powołanie się na ofertę lub kalkulację,

-   specyfikację zamawianych produktów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w kalkulacji,

-   wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin orientacyjny wskazany w kalkulacji,

-   miejsce dostaw,

-   imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostawy lub miejsce dostawy

Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowa oferta stosownie do art. 68 k.c.. W takim przypadku dotychczasowa oferta DRUKARNI „Departament Druku” s.c. traci ważność.

Zamówiona ilość drukowanego nakładu może oscylować o +/- 30% przy małych zamówieniach do 2 0000 szt , przy większych +/- 10 % zamówienia.

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną druków, literówki, błędy grafiki i tekstu w projektach przesłanych przez klienta , w które nie ingeruję Nie jest to podstawą do podnoszenia roszczeń przez Kupującego.

Projekty stworzone przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. musza być zaakceptowane przez klienta. Po ich akceptacji nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Wizualizacja kolorystyczna projektów w formie elektronicznej w dużej mierze zależy od kalibracji monitora, toteż końcowy druk na papierze będzie różnił się odcieniami, podobnie, jak ten sam kolor będzie miał różne odcienie w przypadku druku min. na kredzie czy offsecie. W takim przypadku klient akceptuje proof cyfrowy, bądź w przypadku wyrażenia życzenia akceptuje druk na miejscu w drukarni .

§2.5

Zawarcie umowy między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia DRUKARNI „Departament Druku” s.c. oraz wynikających z postanowień OWS. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty bez zastrzeżeń. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelka dokumentacja ofertowa i projektowa stanowi własność DRUKARNI „Departament Druku” s.c. i bez pisemnej zgody DRUKARNI „Departament Druku” s.c. nie może zostać powielana ani udostępniana osobom trzecim pod rygorem skutków prawnych w tym skutków określonych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§2.6

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

a)    aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

b)    decyzji o nadaniu numeru REGON,

c)    decyzji o nadaniu numeru NIP,

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. zastrzega sobie również prawo do żądania w/w dokumentów w toku realizacji umowy, do czasu spełnienia przez strony wzajemnych świadczeń.

§2.7

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji pierwszego zamówienia, lub zamówienia do 1 000 zł netto - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy - nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

a) 100 % przedpłaty zlecenia

§2.8

Termin dostawy określony przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. w potwierdzeniu zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności za które DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

  1. Cena i płatność

§3.1

Oferty obejmują wyłącznie ceny netto , zatem nie uwzględniają podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny według aktualnie obowiązującej stawki.

§3.2

Pracownicy DRUKARNI „Departament Druku” s.c. są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dot. kontrahentów i zleconych przez nich nadruków. Kupujący ma prawo do otrzymania próbek i innych wyrobów DRUKARNI „Departament Druku” s.c. , a tym samym wyraża zgodę na działania marketingowe Drukarni „Departament Druku” s.c. polegające na przedstawieniu wzorów wyrobów wykonanych dla kupującego innym podmiotom zainteresowanym.

W przypadku wskazania w ofercie DRUKARNI „Departament Druku” s.c. konieczności dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący, który przyjął ofertę zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wynikającym z faktury - nie krótszym niż 7 dni. Termin zapłaty krótszy niż 7 dni musi być indywidualnie uzgodniony przez Strony.

§3.4

O ile nie zaznaczono inaczej wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy DRUKARNI „Departament Druku” s.c. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.

§3.5

Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz DRUKARNI „Departament Druku” s.c.. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§3.6

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania towaru lub wykonania usługi w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

§3.7

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur.

§3.8

Kupujący upoważnia DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.

       §3.9

Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe DRUKARNI „Departament Druku” s.c..

§3.10

Otrzymane projekty graficzne archiwizujemy nie dłużej niż 1 rok, pod warunkiem, iż częstotliwość zamówienia druku tego projektu jest nie rzadziej jak raz na pół roku. Projekty, tzw. jednego druku archiwizujemy, nie archiwizujemy.

Wykrojniki magazynujemy do momentu ich zużycia, nie regenerujemy ich.

4 .Przeniesienie ryzyka

§4.1

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą wydania towaru Kupującemu. Jeżeli towar ma być przesłany przez DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c. do miejsca, wskazanego przez Kupującego wydanie zostanie dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. powierzyła ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§4.2

Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem następnym po dniu umówionego odbioru. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem towaru, DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. może również sprzedać towar na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzeczy są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. niezwłocznie zawiadomi Kupującego.

§4.3

W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać niezwłocznie przesyłkę pod kontem wad, ubytków i innych uszkodzeń w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Obowiązany jest również w takim przypadku powiadomić DRUKARNIĘ „Departament Druku” s.c., nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec DRUKARNI „Departament Druku” s.c. z tego tytułu.

  1. Zastrzeżenie prawa własności

§5.1

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. ma prawo zastrzec prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do momentu uiszczenia za ten towar całkowitej zapłaty.

§5.2

W razie zastrzeżenia własności sprzedanego towaru, kupujący, któremu rzecz została wydana, traci uprawnienie do posiadania rzeczy już wskutek zwłoki w zapłacie ceny.

Jeżeli DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. wystąpi na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może domagać się wydania sprzedanego towaru z powołaniem się na zastrzeżenie własności.

  1. Gwarancja/rękojmia

§6.1

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostarczenia towaru.

§6.2

W okresie gwarancji DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w świadectwie jakości

DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. zobowiązana jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Odpowiedzialność DRUKARNI „Departament Druku” s.c. z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym zakresie należy do Kupującego. W przypadku wymiany, okres gwarancji biegnie od nowa i wynosi 12 miesięcy od dnia jej dokonania na cześć wolną od wad. Prawo własności, co do wadliwych, wymienionych części przysługuje Kupującemu.

§6.3

Gwarancja dotyczy wad wyrobu powstałych z powodu wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów i /lub niewłaściwego wykonania oraz wad powstałych w procesie produkcji i wady surowców.

§6.4

Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, przechowywania (o ile nie był wykonywany przez Kupującego), normalnego zużycia towaru oraz nieautoryzowanej ingerencji w towar przez osobę trzecią. Odpowiedzialność DRUKARNI „Departament Druku” s.c. z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również wad wynikłych z wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub przez osoby trzecie.

§6.5

Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych w skutek:

-    niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania,

-    działania czynników zewnętrznych, jak np. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, o których DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. nie została poinformowana w trakcie tworzenia oferty.

§6.6

Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które podlegają gwarancji DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. zobowiązana jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu..

§6.7

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§6.8

Jeżeli wyrób jest wykonany na podstawie danych (tj. ustaleń pisemnych ze z kupującym) dostarczonych przez kupującego, DRUKARNIA „Departament Druku” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych danych, warunkujących właściwe zastosowanie wyrobu.

§6.9

Ewentualny koszt modyfikacji produktu, związany z przeprowadzeniem zmian konstrukcyjnych urządzenia lub konieczność ponownego wyprodukowania towaru, a także koszt dokonania ponownych pomiarów, transportu oraz montażu ponosi kupujący.

§6.10

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód wynikłych dla środowiska lub urządzeń sprzętu i osób.

  1. Niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań

§7.1

Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

  1. Postanowienia Końcowe

§8.1

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk etc.

§8.2

OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w takim zakresie dopóki nie ustalono w umowie inaczej.

§8.3

We wszystkich przypadkach sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego obowiązują niniejsze OWS w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany OWS nie dotyczą umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych OWS

§8.4

Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

§8.5

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby „Departament Druku” s.c..

Ows obowiazuje od 01.04.2015 r.

Właściciele